Ghid de conversație italian

De la Wikivoyage
Jump to navigation Jump to search

Italiana este limbă oficială în Italia, San Marino și cantonul elevețian Ticino. Este de asemenea vorbită în Croația(Istria), Vatican, Malta și Argentina.

Chiar și dacă în majoritatea stațiunilor turistice din Italia, engelza și germana sunt răspândite, majoritatea italienilor nu vorbesc o limbă străină (suntem leneși, știu) așa că ar trebui să aveți câteva cunoștințe bazice de italiană, pentru a vă face înțeles.

În italiană, se folosește forma de politețe ("lei") cu orice om pe care nu-l cunoașteți; nu contează dacă este mai bătrân sau mai tânăr decât dvs. Folosiți forma amicală ("tu") cu persoanele pe care le știți. Cele două forme diferă prin folosirea persoanelor a doua și a treia în verbe.

Ghid de pronunție[modificare]

Vocale[modificare]

ca în "tată"
ca în "femeie"
ca în "mașină"
ca în "botă"
ca în "cutie"

Consoane[modificare]

ca 'b' în "bere"
precum 'c' în "cireașă", 'c' în "copil"
ca 'd' în "daună"
ca 'f' în "foame"
ca 'g' în "gorilă", 'g' în "genă"
tăcut
ca 'l' în "lună"
ca 'm' în "mamă"
ca 'n' în "nor"
ca 'p' în "porc"
precum 'c' în "cuestă" (cu "u", aproape întodeauna)
ca 'r' în "roșu"
ca 's' în "sunet"
ca 't' în "tont"
ca 'v' în "victorie"
ca 'x' în "xilofon"
ca 'ț' în "țigară"

Diftongi importanți[modificare]

ai 
ca 'ai' în "rai"
au 
ca 'au' în "scaun"
ei 
ca 'ei' în "tei"
eu 
ca 'eu' în "meu"
ia 
ca "ia" în "familiar", ca 'ea' în "ea"
ie 
ca 'ie' în "cuier"
ii 
nu este un diftong, ci hiat, ca 'ii' în "știință"
io 
ca "io" în "iobag"
iu 
ca "iu" în "regiune"
oi 
ca 'oi' în "gunoi"
ch 
ca 'ch' în "chema"
sc 
înainte de "e" sau "i", ca 'ș' în "ieșire"
gh 
ca "gh" în "ghetou"

Listă de fraze uzuale[modificare]

În acest ghid de conversație, am folosit forma de politețe în toate propozițiile, presupunând că veți discuta de cele mai multe ori cu oameni pe care nu-i cunoașteți deja.


Bună ziua. 
Buongiorno. (buon-GIOR-no)
Salut. 
Ciao. (ciao)
Ce mai faci? 
Come sta? (co-me STA?)
Bine, mulțumesc. 
Bene, grazie. (BE-ne, GRA-ție)
Cum vă cheamă? 
Come si chiama? (CO-me si CHIA-ma?)
Mă cheamă ______ . 
Mi chiamo ______ . (mi chia-mo _____)
Încântat de cunoștiință. 
Piacere di conoscerla. (pia-CE-re di co-no-ȘER-la)
Vă rog. 
Per favore. (PER fa-VO-re)
Mulțumesc. 
Grazie. (GRA-ție)
Cu plăcere. 
Prego. (PRE-go)
Da 
Si. (Si)
Nu 
No. (NO)
Mă scuzați 
Mi scusi. (mi SCU-zi)
Îmi pare rău. 
Mi scusi. (mi SCU-zi)
La revedere. 
Arrivederci. (ar-RI-ve-DER-ci)
Nu vorbesc italiana. 
Non parlo Italiano. (no PAR-lo i-TAL-i-A-no)
Vorbiți româna? 
Parla Rumeno? (PAR-la ru-ME-no?)
Vorbește cineva româna? 
Qualcuno parla Rumeno? (CUAL-cu-no PAR-la ru-ME-no?)
Ajutor! 
Aiuto! (a-IU-to!)
Bună dimineața. 
Buongiorno. (buon-GIOR-no)
Bună ziua. 
Buongiorno. (buon-GIOR-no)
Bună seara. 
Buonasera. (BuO-na-SE-ra)
Noapte bună. 
Buonanotte. (buo-na-NO-te)
Nu înțeleg. 
Non capisco. (NON ca-PIS-co)
Unde este baia? 
Dove è il bagno? (DO-ve E il BAN-io?)

Probleme[modificare]

Lasă-mă în pace. 
Lasciami in pace (La-șa-mi in Pa-ce)
Nu mă atinge / atingeți! 
Non mi toccare (Non Mi Toc-ca-re)
Chem poliția. 
Chiamo la polizia (Chia-mo la PO-LI-ȚIA)
Poliția! 
Polizia (Po-LI-ȚIA)
Stai! Hoț! 
Fermati! Ladro (Fer-ma-ti La-dro)
Am nevoie de ajutor. 
Ho bisognio di aiuto (Ho Ne-ces-si-TA di Aiu-to)
Este o urgență. 
È un'emergenza (E un e-mer-ge-nță)
M-am pierdut. 
Mi sono perduto (MI so-no Per-du-to)
Mi-am pierdut bagajele. 
Ho perduto la borsa (HO per-so la Bor-sa)
Mi-am pierdut portmoneul. 
Ho perso il portafoglio (Ho per-so il POr-ta-fo-glio)
Sunt bolnav. 
Sono malato (So-no ma-LA-to)
Sunt rănit. 
Sono ferito (So-no Fe-ri-to)
Am nevoie de un doctor. 
Ho bisogno di un dottore (Ho Bi-zo-gno di un Dot-to-re)
Pot să folosesc telefonul tău / dvs.? 
Posso usare il tuo telefono? (Pos-so uza-re il tuo Te-LE-fo-no)

Numere[modificare]

Uno (uno)
Due (due)
Tre (trE)
Quatro (cuatro)
Cinque (cincue)
Sei (sei)
Sette (sette)
Otto (otto)
Nove (nove)
10 
Dieci (dieci)
11 
Undici (undici)
12 
Dodici (dodici)
13 
Tredici (trEdici)
14 
Quattordici (cuattordici)
15 
Quindici (cuindici)
16 
Sedici (sedici)
17 
Diciassette (diciassette)
18 
Diciotto (diciotto)
19 
Diciannove (diciannove)
20 
Venti (venti)
21 
Ventuno (ventuno)
22 
Ventidue (ventidue)
23 
Ventitrè (ventitrE)
30 
Trenta (trenta)
40 
Quaranta (cuaranta)
50 
Cinquanta (cincuanta)
60 
Sessanta (sessanta)
70 
Settanta (settanta)
80 
Ottanta (ottanta)
90 
Novanta (novanta)
100 
Cento (cento)
200 
Duecento (duecento)
300 
Trecento (trecento)
1000 
Mille (mille)
2000 
Duemila (duemila)
1.000.000 
Un milione (un milione)
1.000.000.000 
Un miliardo (un miliardo)
1.000.000.000.000 
Mille miliardi (mille miliardi)
numărul 
Numero. (numero)
jumătate 
Mezzo. (mezzo)
mai puțin 
Meno. (meno)
mai mult 
Più. (piU)

Timp[modificare]

acum 
Adesso. (ADE-sso)
mai târziu 
Più tardi. (PiU tar-di)
înainte 
Prima. (prI-ma) - Innanzi. (in-NAn-ți)
dimineață 
Mattina. (MAt-TI-na)
mâine dimineață 
Domani mattina (DO-ma-ni Mat-ti-na)
după-amiază 
Pomeriggio. (PO-me-rig-gio)
seară 
Sera. (SE-ra)
noapte 
Notte. (NOt-te)


Ceasul[modificare]

ora unu 
L'una. (LU-na)
ora două 
Le due. (LE due)
prânz 
Mezzogiorno. (MEz-zO-GIOr-no)
ora treisprezece 
L'una. (LU-na)
ora paisprezece 
Le due. (LE due)
miez de nopții 
Mezzanotte. (MEz-zA-not-te)

Durată[modificare]

minut(e) 
Minuto(i). (MIn-uto)
oră(ore) 
Ora(e). (Ora)
zi(le) 
Giorno(i). (GIOr-no)
săptămână(săptămâni) 
Settimana(e). (SEt-ti-MA-na)
lună(luni) 
Mese(i). (ME-se)
an(i) 
Anno(i). (AN-no)

Zile[modificare]

astăzi 
Oggi. (OG-gi)
ieri 
Ieri. (IE-ri)
mâine 
Domani. (DO-ma-ni)
săptămâna aceasta 
Questa settimana. (QUE-sta SEt-ti-ma-na)
ultima săptămână 
Ultima settimana. (UL-ti-ma SEt-ti-ma-na)
săptămâna viitoare 
Prossima settimana (PROs-si-ma SEt-ti-ma-na)

Luni[modificare]

Ianuarie 
Gennaio (GEN-na-io)
Februarie 
Febbraio (FEb-bra-io)
Martie 
Marzo (MAR-zo)
Aprilie 
Aprile (AP-ri-le)
Mai 
Maggio (MAg-gio)
Iunie 
Giugno (GIU-gno)
Iulie 
Luglio (LUg-lio)
August 
Agosto (AGO-sto)
Septembrie 
Settembre (SET-tem-bre)
Octombrie 
Ottobre (OT-to-bre)
Noiembrie 
Novembre (NO-vem-bre)
Decembrie 
Dicembre (DI-cem-bre)

Scrierea ceasului și a datei[modificare]

07:30

Sono le 7 e 30 (SO-no LE set-te e tren-ta)


09/11/2005

Il 9 novembre 2005 (IL NO-ve NO-vem-bre DUE-mila-cincue)

Culori[modificare]

negru 
Nero (NE-ro)
alb 
Bianco (BIAn-co)
gri 
Grigio (GRI-gio)
roșu 
Rosso (ROS-so)
albastru 
Blu (BLU)
galben 
Giallo (GIAl-lo)
verde 
Verde (VER-de)
portocaliu 
Arancione (ARAn-cio-ne)
roz 
Rosa (RO-sa)
maro 
Marrone (MAR-ro-ne)

Transport[modificare]

Autobuz și tren[modificare]

Cât costă biletul spre _____? (tren) 
Quanto costa un biglietto per _____? (treno) (CUAn-to CO-sta un bi-GLIE-tto per_____?,TRE-no)
Cât costă un bilet spre _____? (avion) 
Quanto costa un biglietto per _____? (aereo) (CUAn-to CO-sta un bi-GLIE-tto per_____?,AE-reo)
Un bilet până la _______, vă rog. 
Un biglietto per _______, per favore (un bi-GLIE-tto per_____, per FA-vo-re)
Unde merge acest tren/autobuz? 
Dove arriva questo treno/autobus (DO-ve AR-ri-va QUE-sto TRE-no/AU-to-bus?)
Unde este trenul/autobuzul spre _____? 
Dovè il treno/autobus per_____? (DO-VE il TRE-no/L AU-to-bus per_____?)
Oprește acest tren/autobuz în _____? 
Dove si ferma questo treno/autobus? (DO-ve SI FEr-ma questo TRE-no/AU-to-bus?)
Când pleacă acest tren/autobuz la _____? 
Quando parte questo treno/autobus per _____? (CUAn-do PAr-te CUE-sto TRE-no/AU-to-bus per?)
La ce oră ajunge acest tren/autobuz în _____? 
A che ora arriva questo treno/autobus? (A CHE ora AR-ri-va CUE-sto TRE-no/AU-to-bus?)

Direcții[modificare]

Cum ajung la _____ ? (orașe) 
Come si arriva a ______ (come si ariva)
Cum ajung la _____ ? (locuri, străzi) 
X (X)
...gară? 
...alla stazione ferroviaria? (ala stațione feroviaria)
...stația de autobuz? 
...alla stazione dell'autobus? fermata?(X)
...aeroport? 
all'aeroporto? (X)
...centru? 
...in centro? (X)
...căminul pentru tineri? 
...all'ostello della gioventù? (X)
...hotelul _____ ? 
...all'albergo ____ / all'hotel ___? (X)
...consulatul Român/Moldova? ...al consolato Rumania (X)
Unde se află multe... 
Dove ci sono molti (X)
...hoteluri? 
alberghi ...hotels? (X)
...restaurante? 
...ristoranti? (X)
...cluburi de noapte?
night (X)
...cluburi?
X (X)
...atracții turistice? 
...cose da vedere? or luoghi da vedere (X)
Poți / Puteți să-mi arătați pe hartă
Potete mostrarmelo sulla carta? (X)
stradă 
strada (X)
La stânga. 
Giri a sinistra (X)
La dreapta. 
Giri a destra (X)
stânga 
sinistra (X)
dreapta 
destra(X)
înainte 
diritto (X)
spre _____ 
verso il ______(X)
după _____ 
dopo il ______(X)
înainte de _____ 
prima del (X)
Atenție la _____. 
Guarda il _____ (X)
intersecție 
incrocio (X)
nord 
nord (X)
sud 
sud (X)
est 
est (X)
vest 
ovest (X)
în sus 
(in) su (X)
în jos 
(in) giù (X)

Taxi[modificare]

Taxi! 
Taxi (taxi)
Duceți-mă la _____, vă rog. 
Portatemi a _____, per favore. (portatemi a ____, per favore)
Cât costă până la _____? 
Quanto costa andare a _____? (cuanto costa andare a _____?)
Duceți-mă acolo, vă rog. 
Portatemi lì, per favore. (portatemi li, per favore)

Gazdă[modificare]

Aveți câteva camere disponibile? 
Avete camere libere? (X)
Cât costă o cameră pentru o persoană/două persoane? 
Quanto costa una stanza singola/doppia? (X)
Are camera... 
La stanza ha ... (X)
...cearșafuri? 
...lenzuola? (X)
...o baie? (toaletă)
...un bagno? (X)
...un duș? doccia (shower)
(X)
...un telefon? 
...un telefono? (X)
...un TV? 
...un televisore? (X)
Pot să văd camera mai întâi? 
Posso prima vedere la stanza? (X)
Aveți ceva mai liniștit? 
Ha una stanza più silenziosa? (X)
...mai mare? 
...più grande? (X)
...mai curat? 
...più pulita? (X)
...mai ieftin? 
...più economica? (X)
OK, o iau. 
Va bene, la prendo. (X)
Voi sta _____ noapte (nopți). 
Mi fermo per _____ notte/i.(X)
Puteți să-mi sugerați un alt hotel? 
Potete suggerirmi un altro hotel? (X)
Aveți un seif? 
Avete una cassaforte (centrale)? (X)
...vestiare? 
...Avete una cassaforte (nella stanza)? (X)
Este inclus micul-dejun/cina?
prima colazione/ la cena (X)
La ce oră este micul-dejun /cina? 
A che ora è la colazione / la cena? (X)
Vă rog să-mi curățați camera. 
Pulite la mia camera, per favore. (X)
Mă puteți trezi la _____? 
Potete svegliarmi alle _____? (X)
Vreau să plec. 
Voglio andare via. (...) or voglio partire (X)

Bani[modificare]

Acceptați lei românești / moldovenești? 
Accettate (X)
Acceptați cărți de credit? 
Accettate carte di credito? (X)
Puteți să-mi schimbați niște bani? 
Potete cambiare delle banconote per me? (X)
Unde pot să schimbi bani? 
Dove posso cambiare delle banconote? (X)
Puteți să-mi schimbați un cec de călătorie? 
Potete cambiare questi traveller's cheque per me? (X)
Unde pot să schimb un cec de călătorie? 
Dove posso cambiare un traveller's cheque?(X)
Care este rata de schimb? 
Quanto è il (tasso di) cambio? (X)
Unde este un bancomat (ATM)? 
Dove posso trovare un Bancomat? (X)

Mâncare[modificare]

O masă pentru o persoană/doi oameni, vă rog. 
Un tavolo per uno/due, per favore. (X)
Pot să văd meniul, vă rog? 
Posso vedere il menù, per favore? (X)
Aveți o specialitate a casei? 
Vi è una specialità della casa? (X)
Există o specialitate locală? 
È una specialità locale? (X)
Sunt vegetarian. 
Sono vegetariano/a (X)
Nu mănânc porc. 
Non mangio il maiale. (X)
Nu mănânc decât cușer. 
Mangio solamente cibo kosher (X)
Puteți să îl/o faceți mai puțin gras(ă)? 
Potete farlo leggero, per favore? (...)

or Potete farlo con pochi grassi? (with little fat) or Potete farlo con poco olio? (with little oil)

meniul zilei 
menu del giorno X (X)
a la carte 
à la carte (X)
mic-dejun 
la prima colazione (X)
pachet 
il pranzo (X)
cafea 
caffe(X)
mâncare de prânz 
X (X)
Aș vrea _____. 
Vorrei _____. (X)
Vreau de mâncare cu ____ 
Vorrei un piatto con _____. (X)
pui 
il pollo (X)
carne de vită 
il manzo (X)
pește 
il pesce (X)
șuncă 
il prosciutto (X)
crenvuști 
salsiccia (X)
brânză 
il formaggio (X)
ouă 
le uova (X)
salată 
l'insalata (X)
legume (proaspete) 
le verdure fresche (X)
fructe (proaspete) 
la frutta fresca (X)
pâine 
il pane (X)
pâine prăjită 
toast (X)
găluște 
tagliatelle (X)
orez 
il riso (X)
fasole 
i fagioli (...) or fagiolini (similar to beans but different) (X)
Îmi aduceți un pahar de _____? 
Posso avere un bicchiere di _____? (X)
Îmi aduceți o cană cu _____? 
Posso avere una tazza di _____? (X)
Îmi aduceți o sticlă de _____? 
Posso avere una bottiglia di _____? (X)
cafea 
il caffè (X)
ceai 
il tè (X)
suc 
il succo (X)
apă 
l'acqua (X)
apă (plată)
l'acqua frizzante (X)
bere 
la birra (X)
vin roșu/alb 
il vino rosso/bianco (X)
Îmi dați puțin(ă) _____? 
Posso aver del _____? (...) or Posso avere un po' di ____? (X)
sare 
il sale (X)
piper 
il pepe (X)
unt 
il burro (X)
Mă scuzați, ospătar! (captarea atenției chelnerilor)
Scusi? (X)
Am terminat. 
Ho finito. (X)
A fost delicios. 
É squisito. (X)
Vă rog luați farfuriile. 
Potete pulire il tavolo, per favore. (X)
Nota, vă rog. 
Il conto, per favore. (X)

Baruri[modificare]

Serviți alcool? 
servite alcolici? (X)
Este cu servire la masă? 
C'è il servizio al tavolo? (X)
O bere/două beri, vă rog. 
Una birra/due birre, per favore. (X)
Un pahar de vin roșu/alb, vă rog. 
Un bicchiere di vino rosso/bianco, per favore. (X)
Un sfert/O optime de vin roșu, vă rog. 
un quartto di vino rosso, per favore (X)
La jumătate, vă rog. (o halbă de bere)
X (X)
O sticlă, vă rog. 
Una bottiglia, per favore. (X)
Un cola cu rom, vă rog. 
X (X)
whiskey 
whisky (X)
vodka 
vodka (X)
rom 
rum (X)
apă 
acqua (X)
suc de club 
club soda (X)
apă tonică 
acqua tonica (X)
suc de portocale 
succo di arancia (X)
Cola (suc
Coca Cola (X)
Aveți cumva ceva gustări? 
C'è un bar con spuntini? (X)
Încă unul(m)/una(f), vă rog. 
Un altro, per favore. (X)
Încă un rând, vă rog. 
Un altro giro, per favore. (X)
Când se închide? 
Qual è l'ora di chiusura? (X)

Cumpărături[modificare]

Aveți așa ceva, mărimea mea? 
Avete questo nella mia taglia? (X)
Cât costă? 
Quanto costa questo? (X)
E prea scump. 
È troppo caro/a. (X)
Acceptați _____? 
Prendereste _____? (X)
scump 
caro (X)
ieftin 
economico (X)
Nu-mi permit. 
Non posso permettermelo. (X)
Nu-l/N-o vreau. 
Non lo voglio. (X)
Știu că acesta nu este prețul normal. 
(X)
Mă înșelați. 
Mi state imbrogliando. (X)
Nu mă interesează. 
Non son interessato. (X)
OK, îl/o iau. 
Va bene, lo prendo (X)
Îmi dați o pungă? 
Posso avere una busta? (X)
Expediați (în străinătate)? 
invia all'estero? (X)
Am nevoie de ... 
Ho bisogno di... (X)
...pastă de dinți. 
...dentifricio. (X)
...o periuță de dinți. 
...uno spazzolino. (X)
...tampoane. 
...tampone/assorbente. (X)
...săpun. 
...sapone.(X)
...șampon. 
...shampoo. (X)
...ceva pentru dureri. (ex. aspirină sau nurofen
...analgesico (aspirina). (X)
...ceva pentru răceală. 
...medicina per il raffreddore. (X)
...tablete pentru stomac. 
...medicina per lo stomaco. (X)
...un brici. 
...un rasoio. (X)
...o lamă. (de ras)
(X)
...o umbrelă. 
...un ombrello. (X)
...loțiune de plajă. 
...lozione/crema solare. (X)
...o vedere. 
...una cartolina. (X)
...timbre. 
...francobolli. (X)
...baterii. 
...batterie. (X)
...hârtie pentru scris. 
...carta. (X)
...un pix. 
...una penna. (X)
...cărți în română. 
...libri in rumeno. (X)
...reviste în română. 
...riviste in rumeno. (X)
...un ziar în română. 
...un giornale in rumeno. (X)
...un dicționar român-italian. 
...un dizionario Rumeno-Italiano. (X)

Mașini[modificare]

Vreau să închiriez o mașină. 
Desidero noleggiare una macchina. (...) or Voglio noleggiare una macchina (X)
Primesc asigurare? 
Posso avere un'assicurazione? (X)
stop (semn de circulație
stop (X)
sens unic 
senso unico (X)
a da prioritate 
dare la precedenza X)
parcarea interzisă 
vietata la sosta (...) or vietato parcheggiare (X)
limită de viteză 
limite di velocità (X)
benzinărie 
benzinaio (...) or stazione di rifornimento or (in an highway) area di servizio (X)
benzină 
benzina (X)
motorină 
diesel (...) or gasolio (X)

Autoritate[modificare]

N-am făcut nimic. 
Non ho fatto niente.
A fost o neînțelegere. 
Non ci siamo capiti.
Unde mă duceți? 
Dove mi portate?
Sunt arestat? 
Sono in arresto?
Sunt un cetățean român/moldovean. 
Sono un/una cittadino/a rumeno.
Vreau să vorbesc cu ambasada/consulatul român/moldovean. 
Vorrei parlare con il consolato rumeno.
Vreau să consult un avocat. 
Voglio consultare un avvocato.
Pot doar să plătesc o amendă acum? 
Posso pagare solamente la multa adesso?

Învățând mai mult[modificare]



Complet Acesta este un articol complet, după cum și-l imaginează comunitatea. Dar există întotdeauna ceva de îmbunătățit și de actualizat. Dacă aveți informații despre această temă, fiți curajos și editați-l.